හිමෝ‍ෆිලියාව (Haemophilia)

හිමෝ‍ෆිලියාව (Haemophilia)

hemophilia- හිමෝෆීලියාව

හිමෝ‍ෆිලියාව යනු රුධිරය අශ්‍රිතව හමුවන ඉතා වැදගත් රෝගයක් වනුයේ එය බහුලව හමුවන තත්ත්වයක් බැවිනි. මෙය ජානමය හේතුනිසා ඇතිවන අතර මෙම රෝගීන්ගේ රුධිරය කැටිගැසීම පමාවීම නිසා බහුල වශයෙන් රුධිරය වහනය වීම සිදුවේ.

හිමෝ‍ෆිලියාව යනු..? (heamophilia)

මෙය ජාන  හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගී තත්ත්වයකි(genetically transmitting condition) . මෙයට හේතුවන්නේ රුධිරයේ ඇති සමහර රුධිරය කැටිගැසීමට අවශය සාධක (coagulation factors) හරියාකාරව නිශ්පාදනය නොවීමයි. ඒ අනුව මෙම රෝගීන් තුල රුධිරය බහුල වශයෙන් රුධිරය වහනය (bleeding) වීමේ තත්ත්ව හමුවේ. මෙහි ප්‍රධාන ආකාර 2ක් පවතින අතර ඒවා Haemophilia A, Haemophilia B ලෙස නම් කරයි.

හිමෝ‍ෆිලියාව සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ කෙසේද..? (Transmission of hemophilia)

මෙය ජාන මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන තත්ත්වයක් වන අතර එහි වාහකයන් ලෙස ක්‍රියා කරනුයේ කාන්තාවන්ය. මන්ද එය අපගේ ලිංගිකත්වය නිර්ණ්ය කරනු ලබන වර්ණදේහ (Chromosome) මත පිහිට ඇති ජානයක් වන බැවිනි. තවද 100% රෝගී තත්ත්වය පිරිමි පාර්ශවය තුල හමුවේ.

hemophilia transition - හිමෝෆීලියාව

1.පියා හිමෝපීලියාවෙන් පෙලෙන් විට දරුවන් කිසිවෙකු රෝගී නොව

හිමෝෆීලියාව - hemophilia

මව වාහක වු පිරිමි දරුවන් රෝගී විය හැකිය.

රෝගය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද..? (symptoms of hemophilia)

දීර්ඝ වශයෙන් සිදුවන තුවාල වලින් රුධිර වහනයට අමතරව සන්ධි ආශ්‍රිතව ඇතිවන අපහසුතා, සුලු තැලීම් සීරිම් වලට පවා සිදුවන අධික රුධිර වහණය වැනි තත්ත්ව මේ සමග ඇතිවිය හැකිය.

හිමෝ‍ෆිලියවෙන් සඳහා ප්‍රතිකාර තිබේද..? (treatments for hemophilia)

ජාන තක්ෂනයේ දියුණුවත් සමග මේ වනවිට මෙම රෝග තත්ත්වය සදහා ප්‍රතිකාර ලෙස රුධිරය කැටිගැසීමේ සධක බාහිරින් ලබාදීම සිදුවේ. තවද මෙම රෝගීන් කලින් හඳුනා ගැනීම හා ඔවුන් අධික ලෙස තැලීම්, සීරීම් වලට හේතු වන කටයුතු වලින්(රගර් වැනි ක්‍රීඩා) ඇත් කර තැබීමද වැදගත්වේ.

අපගේ උත්සහය සාර්ථක වන්නේ ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා මගින් පමණි. එබැවින් එවැනි යෝජනා ඇත්නම් අප වෙත ඊමේලයක් මගින් හෝ අපගේ ෆොරමයේ සාකච්ඡාවක් ලෙස හෝ දන්වන්න.

[contact-form-7 id="175" title="Contact form 1_copy"]