මගේ ගැන

 

මම දැනට පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍යය පීඨයේ අවසන් වසර සිසුවෙක් ලෙස අධයාපනය කටයුතු සිදුකරමින් සිටින අතර තුර ලැබෙන සුලු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගෙන යහපත් සෞඛයක් ඇතිකිරීමේ වැයමෙන් සිදුකරනු ලබන සුලු කැපකිරීමක් ලෙස මෙම බ්ලොගය පවත්වාගෙන යමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *